info@goodmemories.nl
Good Memories

Algemene en leveringsvoorwaarden Good Memories

Algemene voorwaarden en Leveringsvoorwaarden Good Memories
 
Good Memories is gevestigd en kantoorhoudend op
Gruttosingel 2 - 2903EG - Capelle aan den IJssel
Tel: 06303-22141  E-mail: info@goodmemories.nl
K.v.K 08152018 Btw nr. NL 1378.86.020.B02
 

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
koper: een wederverkoper die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep in de uitvaartbranche, of een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die eindgebruiker is van door Good Memories geleverde producten
koop: de koop van een roerende zaak die wordt gesloten door een koper zoals die is omschreven in bovenstaande definitie
 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Good Memories en een koper waarop Good Memories deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, en voor iedere koop.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Good Memories, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen

1. Offertes van Good Memories zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.
2. Door Good Memories opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering en levering in normale werktijden en exclusief vervoer, aflevering,  plaatsing en vergunningskosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.  
3. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
4. Good Memories is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 

Artikel 4. Levering  

1. De door Good Memories geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min 8 procent van de op de offerte, het bestelformulier, de website en/of de orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven koper geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.
2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden afgeleverd of bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 

Artikel 5. Levertijd

1 Bij verstrekking van de opdracht zal een indicatieve levertijd worden afgesproken tussen de koper en Good Memories. Mochten er redenen zijn voor vertraging zal Good Memories direct de koper hiervan in kennis stellen. De koper in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
2. De door Good Memories opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
 

Artikel 6. Deelleveringen

Het is Good Memories toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Good Memories bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 

Artikel 7. Technische eisen enz.

1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt is Good Memories er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.
 

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Good Memories een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
 

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst dan wel teniet doen van de koop

1. Een overeenkomst en/of een koop tussen Good Memories en een koper kan onmiddellijk ontbonden dan wel teniet gedaan worden in de volgende gevallen:
indien na het sluiten van de overeenkomst en/of de koop aan Good Memories omstandigheden ter kennis komen die Good Memories goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
indien Good Memories de koper bij het sluiten van de overeenkomst en/of de koop gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is Good Memories bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst dan wel de koop op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Good Memories schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Good Memories zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst dan el de koop onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst dan wel de koop in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Good Memories bevoegd de overeenkomst te ontbinden dan wel de koop teniet te doen.
 

Artikel 10. Garantie

1. Good Memories garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal, kleur- en tekstfouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur. De garantie geldt niet voor krassen en schrammen ontstaan door eigen toedoen van de koper.
2. Indien het product, materiaal of tekst een fout vertoont, heeft de koper recht op herstel of vervanging van het product. De koper is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk, via brief of E-mail te melden. Good Memories kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. De garantie geldt niet indien fouten zijn terug te herleiden tot fouten in de bestelling door de koper.
4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.  
5. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: Montage van de geleverde zaken, anders dan volgens de door Good Memories geleverde voorschriften dan wel montagehandleiding; Vervoer van de zaken zonder bijgeleverd beschermingsmateriaal; Met nagels of (scherpe) voorwerpen toebrengen van krassen of lospeuteren van toegepaste materialen.
6. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
7. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van Good Memories, van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.
8. Contractuele garanties doen niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen van de consumentkoper. De regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Good Memories geleverde zaken blijven het eigendom van Good Memories totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Good Memories gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door Good Memories geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Good Memories dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Good Memories haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Good Memories zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Good Memories zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
of de juiste zaken zijn geleverd;
of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen;
of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2.. Koper dient Good Memories schriftelijk, via brief of e-mail, van de fout op de hoogte te hebben gebracht. Direct na het ontvangen van het product.
3. De koper is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk, via brief of E-mail te melden.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Good Memories worden geretourneerd.
 

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging

1. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
2. Indien Good Memories met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, zijn prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan, tenzij: de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
 

Artikel 14. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooraf plaats te vinden.
2. Indien niet direct bij opdracht wordt betaald, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Good Memories aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van 28 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Good Memories en de verplichtingen van de koper ten opzichte van Good Memories onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 

Artikel 15. Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
over de eerste             Euro 500            15%
over het meerdere tot Euro 1000          10%
over het meerdere tot Euro 1500            8%
over het meerdere                                   5%
2. Indien Good Memories aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Good Memories is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.
2 Good Memories is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Good Memories of haar ondergeschikten;
3. De aansprakelijkheid van Good Memories is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.
 

Artikel 17. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daarom trend in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Good Memories geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Good Memories niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Good Memories of in het bedrijf van haar leverancier daaronder begrepen.
2. Indien de overmacht langer dan 70 dagen duurt na besteldatum, mag de consument de bestelling kosteloos annuleren.
3. Indien Good Memories bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 

Artikel 18. Geschillenbeslechting

De consument moet de gelegenheid hebben het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Zie verder de regels in de algemene voorwaarden van Good Memories. Een klacht moet schriftelijk worden gestuurd aan het volgende postadres: Good Memories Gruttosingel 2 2903EG Capelle aan den IJssel onder vermelding van de klacht en de reden.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Good Memories en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige transactie. Deze kunt u schriftelijk aanvragen op ons postadres Good Memories, Gruttosingel 2, 2903EG -  Capelle aan den IJssel,
t.a.v. M.E. Eillebrecht

Er is niets dat verdwijnt als je de herinnering bewaart